Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je

ODKAZY NA STRÁNKY
INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 6. AŽ 9. ROČNÍKU

ZŠ Krouna - Následující informace kromě bodu 12 se týkají pouze žáků 2. stupně, bod 12 se vztahuje na všechny žáky školy.

 

V pátek 29.5.2020 MŠMT zveřejnilo pokyny pro vzdělávání žáků 2. stupně do konce šk.r.2019/20. Z nich vyplývá, že prezenční výuka už nebude obnovena. Od 8. června 2020 bude umožněna bude krátkodobá a občasná přítomnost žáků ve škole zejména za účelem případných konzultací a provozních záležitostí spojených s koncem šk.r. (učebnice, vyzvednutí věcí, vysvědčení, atd.).

 

Plný text pokynu je k dispozici zde.

 

Aktualizovaný pokyn k zajištění bezpečnosti je zde.

 

V podmínkách naší školy bude vše probíhat následovně:

 

1) Účast žáků na konzultacích je dobrovolná, základem vzdělávání zůstane i nadále dálková výuka


2) Žáci budou mít možnost konzultací s vyučujícími všech předmětů kromě TV následovně:

a) předměty M, Čj, (vč. seminářů), cizí jazyky (Aj, Nj, KAj) – první 2 hodiny dle rozvrhu v daném týdnu; příklad: VIII. třída má matematiku podle rozvrhu v pondělí 2. hodinu, v úterý 1. hodinu; tyto dvě hodiny budou určeny na konzultaci

b) ostatní předměty mimo Tv – první hodina dle rozvrhu v daném týdnu; příklad: IX. třída má fyziku dle rozvrhu poprvé ve středu 3. hodinu; tato hodina bude tedy určena na konzultace

 

3) na konzultace se žáci budou muset svému vyučujícímu přihlásit mailem nejpozději předchozí pracovní den do 8.00 (tj. na pondělí nejpozději v pátek do 8.00; na úterý nejpozději v pondělí do 8.00); je to proto, že musíme hlídat limit max. 15 žáků ve skupině; přehled e-mailových adres učitelů najdete zde; v přihlášení je potřeba uvést jméno a příjmení žáka, třídu, na jaký den, na jakou hodinu a na jaký předmět se žák přihlašuje, např.: Martin Vomáčka, VII.. tř., přihlašuji se na konzultaci matematiky, 8.6.2020, 3. hodina; přesáhne-li počet přihlášených limit 15, bude těm, na které kapacita "nevyjde", vyčleněna další hodina; pokud by se stalo, že na některého žáka kapacita na konzultaci nevyjde, bude ho učitel nejpozději do 18.00 předchozího dne informovat mailem; nepřihlášený žák nebude na konzultaci vpuštěn;

 

4) konzultace povedou učitelé příslušných předmětů, pokud se žák bude chtít účastnit konzultací více předmětů v daném dni, musí se přihlásit zvlášť každému učiteli;

 

5) přihlášením se na konzultaci se účast žáka na ní stává povinnou a podléhá běžnému režimu omlouvání nepřítomnosti ve škole

 

6) Organizace pohybu žáků

a) žáci budou na konzultace do školy přicházet průběžně; příchod do školy na konzultaci nejdříve 15 minut před zvoněním na hodinu; po ukončení konzultace, na kterou nebude navazovat další, jsou žáci povinni do 15 minut opustit školu (výjimkou je, když žák po 6. hodině půjde na oběd);

b) při vstupu do školy budou povinni si vydezinfikovat ruce a při veškerém pohybu po škole budou nosit roušku;

c) používání roušek během konzultací se bude řídit pokyny učitelů;

d) příchod a odchod ze školy bude plně na zodpovědnosti žáků a jejich zákonných zástupců

e) po příchodu do šatny se žáci přezují a ihned budou průběžně odcházet do svých kmenových učeben;

f) všechny konzultace budou probíhat ve kmenové učebně, tj. žáci se nebudou stěhovat

g) vzhledem k tomu, že běží řádná výuka 1. stupně a skupiny dětí se nesmí míchat, nebudou žáci moci během přestávek opouštět svou učebnu; používání toalet se bude řídit pokyny učitelů tak, aby se kontakty mezi skupinami minimalizovaly;

h) při veškerém pohybu po škole budou žáci dodržovat mezi sebou potřebné rozestupy a budou se chovat tiše, protože probíhá výuka 1. stupně

i) není v možnostech školy zajistit trvalé dohledy nad žáky ve všech prostorách školy – pohyb žáků tak bude zcela na jejich vlastní zodpovědnosti

j) při první příchodu do školy (tj. při příchodu do školy na první konzultaci) odevzdá žák v ředitelně prohlášení - ke stažení zde; bude-li u některého žáka zjištěno, že se pohybuje po škole aniž by před tím odevzdal uvedené prohlášení, bude až do konce šk.r. ze všech prezenčních školních aktivit i ze školního stravování vyloučen

 

7) školní stravování

a) školní stravování žáků 2. stupně bude umožněno vždy v době od 12.40 do 13.15; žáci, kteří budou do 12.50 na konzultaci, půjdou na oběd přímo z konzultace; ostatní budou přicházet vchodem od dětského hřiště;

b) v případě suchého počasí se žáci nebudou muset přezouvat, v případě mokra si budou muset přinést vlastní přezůvky a přezout se pod schody; v případě pochybností si přezůvky raději noste vždy; v žádném případě nebude možné, aby si žáci, kteří nebudou na konzultacích, chodili pro přezůvky do šatny

c) před prvním vstupem do jídelny bude muset každý strávník odevzdat u vedoucí jídelny podepsané prohlášení (ke stažení zde). Prohlášení nebudou muset odevzdávat strávníci, kteří jej již odevzdali v ředitelně školy před první konzultací.

d) při vstupu do jídelny si žáci budou povinni vydezinfikovat ruce; během pobytu v jídelně budou dodržovat potřebné rozestupy a kromě vlastní konzumace stravy budou muset mít nasazenou roušku

e) žák, který nebude respektovat uvedené pokyny, bude ze školního stravování vyloučen; upozorňujeme zejména na nepřípustnost situací, kdy by se žák po konzultaci, která skončí např. v 11.05, pokoušel jít na oběd a míchal se mezi skupiny z 1. stupně - takovéto jednání bude důvodem pro vyloučení ze školního stravování i z konzultací

f) kvůli odhadu množství strávníků je nutné obědy na 8.6.2020 přihlásit mailem u vedoucí ŠJ (jidelna@zskrouna.cz) nejpozději do středy 3.6.2020 do 8.00 hodin; od 8.6.2020 pak přihlášky a odhlášky budou v běžném režimu

g) odběr do jídlonosičů nebude možný

 

8) Dálková výuka bude realizovaná do 19.6.2020

 

9) V týdnu od 22. – 26.6.2020 proběhne odevzdání učebnic a výdej učebnic na další šk.r., podrobné pokyny budou včas zveřejněny na nástěnce v systému bakaláři;

 

10) Žádné zájmové aktivity (kroužky, knihovna, atd.) probíhat nebudou.

 

11) Úklid a dezinfekce prostor školy bude probíhat v souladu s metodikou MŠMT a standardy naší školy. Po dobu pobytu žáků ve škole jsou žáci povinni se řídit školním řádem a pokyny zaměstnanců školy.

 

12) Školní rok bude ukončen a vysvědčení bude vydáno v pátek 26.6.2020 ; průběh vydávání vysvědčení ještě upřesníme

 

Sledujte také pravidelně webové stránky školy www.zskrouna.cz, kde budeme zveřejňovat případná doplnění a aktualizace výše uvedených informací.

 

Případné dotazy adresujte mailem na adresu reditel@zskrouna.cz.

 

Mgr. Kyncl Josef, ředitel školy

 

Kušta Michal

 

 

INFO MZ ČR KORONAVIRUS
INFO PA KRAJ KORONAVIRUS
Hlášení rozhlasu
ORP Hlinsko
Propagační materiály
Turistické informace
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.